เพชร จะล้ำเลอค่าได้เพราะการเจียระไน

มูลนิธิก่อตั้งมหาวิทยาลัยแพร่

คน จะประสบความสำเร็จได้เพราะการศึกษา

มูลนิธิก่อตั้งมหาวิทยาลัยแพร่

มหาวิทยาลัยแพร่

เพราะตระหนักดีว่า “การศึกษา” คือ รากแก้วที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมูลนิธิก่อตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ จึงถือกําเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรที่สําคัญๆ ทุกภาคส่วนของจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่จังหวัดแพร่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มหาวิทยาราชภัฎอุตรดิตถ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักวิชาผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกมากมาย มาช่วยกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ให้เป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิชาการอันทันสมัย ได้มาตรฐานระดับนานาชาติด้วยปณิธานอันแรงกล้าว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสมือนดั่งการเจียระไนคนให้ล้ําค่าดุจเพชร เป็น “เพชรเมืองแพร่” เป็นบัณทิตที่งดงาม ล้ําค่าเพื่อเป็นรากแก้วในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

เพชร จะล้ำเลอค่าได้เพราะการเจียระไน
คน จะประสบความสำเร็จได้เพราะการศึกษา

มหาวิทยาลัยแพร่ ปณิธานแรงกล้า เพื่อเจียระไนคน ให้ล้ำค่าดุจเพชร

พระธาตุช่อแฮ

แทนความเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

โครงซุ้มยอดแหลม

แทนคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวอักษร พ

แทน จังหวัดแพร่

หนังสือเปิดกางออก

แทนรากแก้วแห่งการพัฒนาและโลกาภิวัตน์

สีทองของพระธาตุช่อแฮ

แทนความมีคุณค่า

สีเขียวใบไม้

แทนความเป็นเลิศด้านเกษตร วนเกษตร การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และการเจริญเติบโต

สีฟ้าแทน

แทนสีฮ้อมและบลูแชฟไฟร์หรือไพลิน(อัญมณีแห่งทรัพย์และศฤงคาล) ความรัก


ประกาศรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่่ 2 ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • (ป่าไม้ วนเกษตร)
 • 30 คน
สมัครเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ
 • (ธุรกิจเกษตร)
 • 30 คน
สมัครเรียน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • (ตกแต่งและแฟชั่น)
 • 30 คน
สมัครเรียน

ดาวโหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลของจังหวัดแพร่

ประวัติศาสตร์เมืองเก่าอายุ 1,185 ปี

จากตำนานวัดหลวงประมาณ พ.ศ. 1371 พ่อขุนหลวงพล ราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพคนไทย(ไทยลื้อไทยเขิน)ลงมาสร้างเมืองบนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำยม ขนานนามว่า เมืองพลนคร สอดคล้องกับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 24-25 ซึ่งจารึกไว้ว่า “...เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน ....เมืองพลัว พ้นฝั่งของเมืองชวาเป็นที่แล้ว ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้นชอบด้วยธรรมทุกคน...”

ประชาชนที่อาศัยในจังหวัดแห่งความสุขประเทศ จังหวัดแพร่อยู่ในอันดับที่ 7 และมีแหล่งโอโซนที่ดีเป็นอันดับที่ 7 ที่บ้านนาคูหา อำเภอเมืองแพร่ นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าคิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่ เป็นอันดับ 7 ด้วย

ที่มา : เอแบคโพลล์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 ข้อมูลจากกรมป่าไม้ พ.ศ. 2555

พื้นที่ทั้งหมด 6,538.59 ตารางกิโลเมตร

เป็นภูเขาร้อยละ 80 มีที่ราบ เพียงร้อยละ 20 ประชากรรวม 457,607คน สภาพที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ และทางรถไฟที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงเรียกได้ว่าเป็น  “ประตูสู่ล้านนา“

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 21,502 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ต่อหัว 41,593 บาท (ลำดับ 64)

ที่มา : สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์ฯ รายจังหวัด พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดแพร่ ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ 10 ตัวชี้วัด ดังนี้

 • การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีขนาดเศรษฐกิจ การเติบโตเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว และผลิตภาพแรงงาน
 • การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีสัดส่วนคนจน สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 และ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะพวกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ
 • การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
 • ประสิทธิภาพของภาครัฐมี การเข้าถึงน้ำประปา

ความเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและอาเซียน

แพร่เป็นศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมทางถนนตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้ (NSEC) เชื่อมโยง ไทย-พม่า/ลาว-จีน และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เชื่อมโยงเวียดนาม-ลาว และเชื่อมโยงกับความร่วมมือกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่

 • BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล ทำให้ไทยอยู่ในสถานะเป็นสะพานเชื่อมโยงอนุภูมิภาคทั้งสองและขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเดีย
 • ACMECS เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย,พม่า,ลาว,กัมพูชา และเวียดนาม  เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่สำคัญต่อการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทย
 • GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และบริการสนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน พัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก
 • ASEAN) เป็นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม พม่า

ศักยภาพในอนาคต

แปัจจุบันโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงไปยังจุดผ่านแดน/ประตู่สู่การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งในอนาคตรัฐบาลได้กำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดแพร่ให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขันดังนี้

 • การก่อสร้างและขยายเส้นทางจราจรจาก 2 ช่องทาง ให้เป็น 4 ช่องทางจราจร ใน 3 เส้นทางหลัก ได้แก่
  1. ทางหลวงหมายเลข 101 จากอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไป อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เชื่อมลาว
  2. ทางหลวงหมายเลข 103 จาก อำเภอร้องกวาง-อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1 ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปพะเยา-เชียงราย เชื่อมพม่า ลาว จีน
  3. ทางหลวงหมายเลข 101 และหมายเลข 11 จากอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปยังจังหวัดลำปางเชื่อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 • การก่อสร้างขยายเส้นทางการจราจร ตามทางหลวงหมายเลข 1023 จากอำเภอเมืองแพร่ ไปอำเภอลอง-อำเภอวังชิ้น ต่อทางหลวงหมายเลข 1124 จากอำเภอวังชิ้น ไปจังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก เชื่อมพม่า
 • การขยายท่าอากาศยานแพร่ เพื่อรองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 4.โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เขียงของ

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หนังสือยุทธศาสตร์ จังหวัดแพร่ (ฉบับสมบูรณ์)


ติดต่อเจ้าหน้าที่

มูลนิธิก่อตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เลขที่1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่54000